ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

wemedia.gr

Ο διαδικτυακός τόπος www.wemedia.gr (στο εξής wemedia.gr) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
Το wemedia.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου wemedia.gr παρέχονται με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής “χρήστης” ή “πελάτης”) καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Συμβαλλόμενος για το wemedia.gr είναι ο Γεώργιος Σπανίδης, και έδρα της επιχείρησης η Ελλησπόντου 6, Κερατσίνι, ΤΚ 18756

Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.wemedia.gr και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και το wemedia.gr.
Το wemedia.gr μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του wemedia.gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης του wemedia.gr.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
11. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
12. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
© wemedia - Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Cloud Web Hosting accepting-cards itcoins
 
web-hosting-assets